Share it:

Garrett Neff for Swarovski

Garrett Neff for Swarovski’s Holiday Collection. Shot by Craig McDean.

garrett_craig_mcdean_swarovski