Share it:

Anja Voskresenska, Dimytri Lebedyev and Xavier Serrano in Tetu

Anja Voskresenska Dimytri Lebedyev and Xavier Serrano for Tetu Magazine, February 2015. Shot by Mariano Vivanco.

Xavier_Serrano_For_Tetu_Mag_003 Xavier_Serrano_and_Demytri_Lebedyev_for-Tetu_mag_004 

Anja_Voskresenska_for_Tetu_magazine_001